คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียมประธานกรรมการบริหาร
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธ์ิกรรมการบริหาร
3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ กรรมการบริหาร