คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1. นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ กรรมการบริหาร
4. นายหยาง ชวน โมท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายเอนก พิเชฐพงศา กรรมการอิสระ
 

หมายเหตุ โดยมี นางสาวยศวดี พงษ์ประภาส ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท