บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คุณภาพสูงเพื่อชีวิต (Construction and Building Materials) สำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายใน (Building Product)” อาทิ ผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ระบบโครงคร่าวผนังและเพดานทีบาร์ ฉนวนกันความร้อน เป็นต้น และ “ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านสำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product)” อาทิ ระบบเฟรมอลูมิเนียมสำเร็จรูป มือจับสแตนเลส บัวยิบซั่ม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เป็นลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทเอง อาทิ ALLOY, BSM TIS, BSM40, Ceiling Décor, ULTRAWALL, INFILLWALL, BSM SERVE BOARD, ECO ONE เป็นต้น ทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าชั้นนำอื่นทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ FLETCHER, C&A, Dura Pine, Gyproc, SHERA, Weber, เป็นต้น โดยการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer) โดยการจำหน่ายผ่านผู้รับเหมา และทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Contractor) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลูกค้าผู้รับเหมาทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ระหว่างกลุ่มลูกค้าสมาชิกอีกด้วย

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในสำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเสนอ ให้คำปรึกษา และการให้บริการแก่ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการคิดค้นรูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงความเป็น BuilderSmart ผ่านคอนเซ็ปต์ “BUILD FOR LIFE” ซึ่งจะสื่อสารผ่าน 3 แนวคิดหลัก คือ

  1. สะดวก รวดเร็ว (Fast Track)
  2. คุ้มค่า คุ้มราคา (Real Value)
  3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)