นับเป็นวาระสำคัญอีกครั้งที่ผมได้มีโอกาสเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงผลประกอบการในปี 2553 ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งทีมงานผู้บริหารและพนักงานได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ บิวเดอสมาร์ท คงความเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2553 ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  จนทำให้อุตสาหกรรมชะลอตัวลงในบางช่วง

ผลประกอบการของบิวเดอสมาร์ท ในปี 2553 มีรายได้ทั้งสิ้น 425.19 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2552 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถขยายตลาดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์  และจำนวนลูกค้า  โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเท่ากับ 14.88 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเปิดโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ที่แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป

บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้โรงงานแห่งใหม่เป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ระบบประตูและหน้าต่างอัจฉริยะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Fletcher ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีจุดเด่นเน้นการใช้งานง่ายผสานกับดีไซน์อย่างลงตัว แข็งแรง ทนทาน และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งยากต่อการลอกเลียนแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ จัดตั้ง บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์   อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย  

สำหรับตลาดต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและให้บริการรับเหมาติดตั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและสินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศอินเดีย

ปี 2553 ถือเป็นปีที่บริษัทมุ่งเน้นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาวให้กับ บิวเดอสมาร์ท  รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  อันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต  และสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มศักยภาพ

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอเป็นตัวแทนของบิวเดอสมาร์ท แสดงความขอบคุณไปยัง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา  และได้มีส่วนสำคัญในสร้างความสำเร็จให้แก่บิวเดอสมาร์ทมา ณ โอกาสนี้

 


สุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)