คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1. นายหยาง ชวน โมท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ
 

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายหยาง ชวน โมท์
             โดยมี นางสาวยศวดี  พงษ์ประภาส ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ